References

Martynov LW. 1924. K poznaniju reliktovykh rakoobraznykh bassejna Nizhnogo Dona, ikh etologii i rasprostranenija. Ezhegodn. Zool. muz. Akad. nauk. 25: 1-115.