.References

Zhang PZ, Zheng DW, Yin GM, Yuan DY, Zhang GL, Li CY, Wang ZC. 2006. Discussion on late Cenozoic growth and rise of northeastern margin of the Tibetan Plateau. Quaternary Science 26: 5-13.