References

Reynolds JW, Wetzel MJ. 2011. The earthworms (Oligochaeta: Acanthodrilidae, Glossoscolecidae, Komarekionidae, Lumbricidae, Megascolecidae, and Sparganophilidae) of Illinois, USA. Megadrilogica 15: 35-67.